Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden1. Al onze facturen zijn betaalbaar op rekening BE53 7512 0732 9153 binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 
2. Mogelijke bemerkingen op de factuur dienen ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur via aangetekend schrijven toe te komen om gegrond te kunnen zijn.
 
3. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is een intrest van 12% van rechtswege en zonder aanmaning opeisbaar.
 
4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het factuurbedrag te verhogen met 10% administratiekosten . ( met een minimum van Ä 12,50 )
 
5. Voor betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.